Alzette
Sauer
Mosel
Maas
Alle Pegelstände
Wasserstand am Pegel Schoenfels / Mamer
Messwert

Pegelbetreiber:

Logo des Betreibers der Station: ???station.operator.Administration de la gestion de l'eau???