Musel
Uelzecht
Sauer
Meuse
Syre
Waasserstänn vum 23.01.2022
19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30
Mertert cm 41 41 41 41 41 41 41 41 41