Sauer
Uelzecht
Musel
Meuse
Wiltz
Waasserstänn vum 28.01.2022
15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
Wiltz cm 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Kautenbach cm 73 73 73 73 73 73 73 73 73