Sauer
Uelzecht
Musel
Meuse
Wiltz
Waasserstänn vum 16.08.2022
01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30
Wiltz cm 29 30 30 31 31 31 31 31 31
Kautenbach cm 20 20 20 20 20 20 20 20 20